Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
AbranovceHľadať
 
 

Terénna sociálna práca

TSP v našej obci sa zameriava na riešenie týchto okruhov v pomoci občanom:

 BÝVANIE:

 • Žiadosti
 • Nájomné zmluvy
 • Vysporiadanie pozemkov
 • Poriadok, odvoz komunálneho odpadu
 • Mapovanie, monitoring
 • Analýza občianskej komunity
 • Osveta

 FINANĆNÉ TOKY:

 • Riešenie exekúcií, úžery
 • Splátkové kalendáre
 • Finančná gramotnosť, hospodárenie s peniazmi
 • Vybavenie príspevkov
 • Osobný bankrot
 • Splácanie pôžičiek, ako hospodáriť
 • Rodinný rozpočet
 • Preverovanie zmlúv
 • Sporenie, poradenstvo

 ZAMESTNANIE:

 • Žiadosti, motivácia k práci
 • Písanie životopisov
 • Pomoc pri vybavení rekvalifikačných kurzov
 • Vyhľadanie pracovných ponúk
 • Motivovanie k vzdelávaniu (pomoc pri vypísaní prihlášok, žiadostí)

 SOCIÁLNO - PATOLOGICKÉ JAVY:

 • Riešenie záškoláctva
 • Pomoc pri riešení susedských a rodinných sporov
 • Riešenie zanedbávanej starostlivosti o maloleté deti
 • Riešenie násilia
 • Poskytnutie informácií  o možnej pomoci pre týrané ženy

 

SOCIÁLNE 

PORADENSTVO

 • Nepriaznivá životná situácia
 • Dávky
 • Kompenzácie
 • Zľavy a výhoda
 • Sociálne služby a iné

PSYCHOLOGICKÉ

PORADENSTVO

 • Osamelosť
 • Stres
 • Psychické ťažkosti
 • Konflikty v rodine či práci
 • Úzkosť
 • Depresia a iné

FINANČNÉ 

PORADENSTVO

 • Dlžoby
 • Exekúcie
 • Splátkové kalendáre
 • Osobný bankrot
 • Finančné rezervy
 • Finančná gramotnosť a iné

 

Viac info na: https://www.facebook.com/groups/240326319326294/

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

tsp.png

Terénna sociálna práca sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

•  Zmluva o spolupráci číslo: N 20160128007

•  Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 1.2.2016

•  Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 31.8.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne našej obce:

 Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: PhDr. Iveta Róbová

 Terénna pracovníčka/pracovník: Jana Magerová 

 E- mail: abranovcetsp@gmail.com 

 Tel. kontakt: 0905 855 645 

 Adresa kancelárie: Abranovce č. 29, 082 52

Náplň práce:

Terénny sociálny pracovník TSP

Samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, pre nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine.

Poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému.

Poskytuje individuálne a skupinové konzultácie a distribuuje klienta príslušným odborníkom a inštitúciám. V prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta. Spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie).

Terénny sociálny pracovník samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník, vypracováva mesačné správy.

Terénny sociálny pracovník mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte. Svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

Špecificky sa terénny sociálny pracovník v obci, kde je komunita ohrozená viacnásobným sociálnym vylúčením, vo všetkých uvedených činnostiach, orientuje na prácu s jednotlivcami a rodinami z tejto komunity. A to najmä: mapovaním terénu na získanie relevantných informácií o spôsobe života vylúčenej komunity

 • vyhľadávaním sociálne vylúčených klientov, ktorí nemajú schopnosť, resp. stratili zručnosť na riešenie svojich sociálnych problémov,
 • nadväzovaním kontaktov s klientmi a sprostredkovaním kontaktov s oficiálnymi inštitúciami,
 • poskytovaním poradenstva pri osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách,
 • podporou a rozvojom osobnostnej kompetencie a motivácie vedúcej k samostatnému riešeniu svojich problémov,
 • podporou a posilňovaním sebavedomia a zodpovednosti,
 • prispievaním k prevencii násilia a dekriminalizácii skupín v komunite.

Uvedenými činnosťami sa snaží zmierňovať proces vyčlenenia zo spoločnosti.

Asistent terénneho sociálneho pracovníka v sociálne vylúčených komunitách (ATSP)

Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností. Podľa pokynov TSP v sociálne vylúčených komunitách vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta, prípravy stretnutí s rodinami klientov, sprostredkúva kultúrny kontext vylúčenej komunity, prípadne, ak je to potrebné, pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými inštitúciami. 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka